You are here
Home > Acasa > ORDONANȚA MILITARĂ NR. 2 din 21 martie 2020

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 2 din 21 martie 2020

 

 

 

 

 

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,în temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:

Articolul 1(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Articolul 2(1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2^1) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică:a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.(la 24-03-2020),Articolul 2 a fost completat de Alineatul (1), Articolul 13 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020 )

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Articolul 3(1) Circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.(la 29-03-2020, Articolul 3 a fost completat de Articolul 12 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 29 martie 2020 Articolul 4 Încetat aplicabilitate.(la 24-03-2020 Articolul 4 și-a încetat aplicabilitatea conform Alineatului (2), Articolul 15 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020)

Articolul 5 Încetat aplicabilitate.(la 24-03-2020 Articolul 5 și-a încetat aplicabilitatea conform Alineatului (2), Articolul 15 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020)

Articolul 6(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Articolul 7(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 8(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 9(1) Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 10(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:a) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 și 2;b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 35 și 7;c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.Articolul 11(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
București, 21 martie 2020.Nr. 2.

Lasă un răspuns

Top