You are here
Home > Acasa > ORDONANȚA MILITARĂ NR. 3 din 24 martie 2020

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 3 din 24 martie 2020

 

 

 

 

 

ORDONANŢĂ nr. 3 din 24 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19

Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020, în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1, 3-5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

Art. 1
Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii
profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de
companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilităţi ori deces ai unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu
excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2
Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în
intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de
companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave
sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu
excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3
Circulaţia persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar
11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole.

Art. 4
(1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi
persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) se prezintă o declaraţie pe
propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi
locul deplasării, data şi semnătura.
(4) Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor
abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.

Art. 5
(1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.

Art. 6
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost,
precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.
(2) Evidenţa persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului
Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7
(1) Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi
suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de
siguranţă de minimum 1,5 metri.
(2) Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze
o distanţă socială între producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi producătorii agricoli aflaţi în
pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte
mănuşi şi măşti.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8.
(1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi
Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
Ordonanta 3/2020 M.Of. 242 din 24-mar-2020
pag. 1 3/25/2020 : dep236@cdep.ro
(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă,
umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi autorizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23,00, ora României.

Art. 9
(1) Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc roşii/galbene în porturile maritime române,
dacă nu dispun de echipament de protecţie stabilit de Direcţia de sănătate publică Constanţa sau dacă navele nu au
efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roşie/galbenă.
(2) Se interzice accesul navelor maritime şi fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la
efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roşie/galbenă, în
următoarele două zone de staţionare în ancoră:
a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10
Ministerul Apărării Naţionale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:
a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecţie este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
b) personal şi mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor de ordine publică;
c) personal şi mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor Poliţiei de Frontieră Române, în punctele de trecere a
frontierei de stat.

Art. 11
Pentru verificarea respectării condiţiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituţiile de securitate naţională vor
proiecta sisteme de comunicaţii şi aplicaţii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi
autorităţilor locale, pentru a comunica în timp real şi permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12
(1) Documentele care expira pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate îmtr-un
termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Art. 13
(1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (2) 1), cu referire la activităţi permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:
„(2)1) Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică:
a)vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul
cumpărătorului;
b)vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.”
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Art. 14
(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală pentru măsurile prevăzute la art. 1-4;
b) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile
subordonate, direcţiile de sănătate publică si conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura
prevăzută la art. 5;
c) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la
art. 7;
d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art. 8;
e) Autoritatea Navală Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art. 9.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5, art. 7-9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau
penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în
conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art. 15
(1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. 4 şi 5 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 îşi încetează aplicabilitatea.
(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.
-****-
Ministrul afacerilor interne, Marcel Ion Vela

Lasă un răspuns

Top